Projektēšanas process un termiņi

Projekti tiek realizēti visā Latvijas Republikā no Jūsu ieceres līdz būvniecībai.
Ņemot vērā birokrātiskos procesus būvprojekta saskaņošanai, visu projektēšanas gaitu esam optimizējuši, lai taupītu Jūsu laiku.

Sagatavošana

1

Atsūtiet uz e-pastu dokumentus izvērtēšanai:

a) Zemesgrāmatas un robežu plāna kopiju,
b) Jūsu idejas aprakstu vai skici un zemes gabala foto,
c) Info par vēlamajām komunikācijām un tehniskos noteikumus (ja tādi ir),
d) Zemes gabala topogrāfisko plānu un grunts ģeoloģisko izpēti (ja tāda veikta).
2

Mūsu speciālists pēc dokumentu izvērtēšanas Jums nosūtīs:

a) Projektēšanas izmaksu piedāvājumu,
b) Kā arī konsultēs Jūs par ēkas vietas izvēli Jūsu zemes gabalā, ņemot vērā teritorijas plānojumu un apgrūtinājumus (aizsargjoslas u.c.).
3

Pēc Jūsu akcepta, Jums uz e-pastu tiks nosūtīts projektēšanas Līgums:

a) Pēc iepazīšanās ar Līgumu, tiekamies un parakstām to,
b) Tikšanās reizē mūsu speciālists atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem, kā arī konsultēs Jūs par ēkas plānojumu un materiālu izvēli.

Projektēšana

1

Uzsākot projektēšanas darbus, Jums tiks nosūtīts pirmais rēķins, kā arī tiks nodrošināts:

a) Zemes gabala inženiertopogrāfiskais plāns ēkas piesaistei zemes gabalā (ja tāda nav veikta),
b) Zemes gabala inženierģeoloģiskā izpēte ēkas pamatu projektēšanai (ja tāda nav veikta),
c) Kā arī tehnisko noteikumu pasūtīšana inženierkomunikāciju pieslēgumu projektēšanai.
2

Kamēr notiek augstākminēto dokumentu sagatavošana (2-4 nedēļas):

a) Pilnībā tiek sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā MBP, kura laikā
b) Jūs ar e-pasta starpniecību tiekat iepazīstināti ar projekta rasējumiem:
stāvu un jumta plāniem, ēkas griezumu un fasādēm, kā arī ēkas novietni zemes gabalā,
kas tiek koriģēti pēc nepieciešamības.
3

Tajā brīdī, kā ir gatava topogrāfija, MBP jau ir pabeigts un tiek nogādāts būvvaldē skaņošanai:

a) Būvvalde izskata projektu un izsniedz būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem (5 nedēļas);
b) Kamēr būvvalde izskata projektu, tiek izstrādāts būvprojekts pilnā sastāvā BP, kura laikā Jūs ar e-pasta starpniecību tiekat iepazīstināti ar projekta galīgajiem rasējumiem:
Teritorijas daļa (GP) - (ģenerālplāns ar ēkas novietni un labiekārtojumu, būvasu piesaistes plāns, vertikālais plānojums, būvdarbu organizācijas projekts, kā arī žoga plāns, griezums un pretskati);
Arhitektūras daļa (AR) - (stāvu plāni ar sienu tipiem un telpu eksplikāciju, jumta plāna ar tā platība un tipi, ēkas griezumi un fasādes, kā arī ēkas krāsojuma un apdares risinājums);
Būvkonstrukciju daļa (BK) - (pamatu plāns un griezums, pārsegumu plāni, pārsedžu plāni, spāru plāns un griezums, detaļas un konstruktīvie mezgli, materiālu specifikācijas);
c) Saņemot būvvaldes saskaņoto būvprojektu minimālā sastāvā MBP un būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, Jums tiek nosūtīts otrais rēķins, kā arī saskaņotā projekta ģenerālplāns ar būvvaldes zīmogu un būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.

Saskaņošana

1

Pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas var pabeigt izstādāt būvprojektu pilnā sastāvā BP (2 nedēļas):

a) Augstākminētās GP, AR, BK un Dokumentālā daļa (DOC)
(īpašuma dokumenti, topogrāfija, ģeoloģija, tehniskie noteikumi, skaidrojošs apraksts, ēkas energoefektivitātes novērtējums, atbildīgo speciālistu sertifikāti un būvspeciālistu civiltiesiskā apdrošināšana);
b) Inženierkomunikāciju pieslēgumu projekti: elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, kā arī, nepieciešamības gadījumā, gāzes apgādei un apkurei.
2

Pabeidzot būvprojektu pilnā sastāvā BP, notiek skaņošana instancēs, kuru daudzums ir atkarīgs no ēkas novietnes situācijas un projektējamo komunikāciju daudzuma:

a) Instancēs skaņošana notiek vidēji 4-8 nedēļas, jo ir instances, kuras mēdz skaņot pat mēnesi);
b) Kad instances ir saskaņojušas būvprojektu, tas tiek nogādāts būvvaldē, kuru tā akceptē un būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (5 nedēļas).
3

Pēc būvvaldes akcepta Jums tiek nosūtīts pēdējais rēķins, kā arī tiek atdots:

a) Pilnībā akceptēts būvprojekts 2 eksemplāros un būvatļauja ar atzīmi DRĪKST UZSĀKT BŪVDARBUS!
b) Visu projekta dokumentāciju Jūs saņemat arī elektroniskā PDF formātā uz e-pastu,
c) Kā arī, nepieciešamības gadījumā, gatavu būvdarbu tāmi ar iespēju realizēt Jūsu sapņu projektu pie mūsu augsti kvalificētajiem būvniekiem, kuri realizēs Jūsu būvprojektu īsos termiņos par saprātīgu samaksu.